Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Ikben Fotograveertje, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven onder KvK- nummer 838 462 98.
 2. Jijbent mijn klant, de wederpartij.
 3. Wijzijn de Partijensamen.
 4. Met de Overeenkomstbedoel ik onze overeenkomst van Opdracht, op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht of het product dat ik aan jou lever.
 5. Consumentben jij als je mij die opdracht geeft als natuurlijk persoon.
 6. Bedrijfben jij als je mij de opdracht geeft als niet natuurlijk persoon.
 7. Onder Schriftelijkversta ik elektronische communicatie als de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast voor de ontvangst van die communicatie ligt bij jou.
 8. Onder Gebruikversta ik het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 9. Onder Fotografische werkenof werkenversta ik fotografische werken zoals in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet en werken in de zin van die wet, die met die bedoelde werken op één lijn worden gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten die ik doe of die namens mij zijn gedaan.
 2. Van deze voorwaarden kun je alleen afwijken als wij dat uitdrukkelijk en schriftelijk afspreken.
 3. Toepasselijkheid van jouw aanvullende en/of afwijkende voorwaarden en/of bedingen sluiten wij uit.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Mijn aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 3. Als jij een aanbod of offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Ik mag dan een nieuw (eventueel hoger) aanbod doen.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij wij dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4. Aanvaarding

 1. Jij aanvaardt het aanbod expliciet en schriftelijk. Doe je dit niet, maar stem je er wel mee in of wek je de indruk dat ik werk voor jou verricht in het kader van de overeenkomst, dan beschouw ik het aanbod als aanvaard.
 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod heb ik het recht de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat jij hieraan rechten kunt ontlenen.
 3. Ik mag de opdracht weigeren als informatie beschikbaar komt die uitvoering voor mij onaanvaardbaar maakt.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Ik mag dan de afgesproken prijs aanpassen.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing & no show

 1. Handel jij als consument en annuleer jij de opdracht tot 72 uur vó ó r de afgesproken dag en tijd, dan breng ik geen kosten in rekening. Maar, annuleer jij binnen 72 uur vó ó r de afgesproken dag en tijd, dan breng ik 50% van het geoffreerde bedrag in rekening wat betekent dat jij jouw aanbetaling niet terug krijgt.
 2. Handeljijalsbedrijfenannuleerjijdeopdrachttot1maandvóórdeafgesprokendagentijd,danbrengik50% van het geoffreerde in rekening. Maar, annuleer jij binnen 1 maand vó ó r de afgesproken dag en tijd, dan breng ik het volledige bedrag in rekening.
 3. Spraken wij geen vergoeding voor annulering af? Dan is de door mij gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing. Dit kan dan betekenen dat ik de door jou gedane aanbetaling niet terugbetaal.
 4. Je mag onze afspraak alleen verplaatsen na overleg met en na schriftelijke goedkeuring van mij. Als ik al redelijke kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak, dan mag ik die bij jou in rekening brengen.
 5. Bij no-show breng ik het hele geoffreerde bedrag bij jou in rekening. Er bestaat geen recht op restitutie van de aanbetaling, omdat ik in redelijkheid al kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Ik voer de opdracht uit na onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van de (aan)betaling.
 2. Jij zorgt dat je doet en laat wat redelijkerwijs nodig is om uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Jij zorgt dat ik op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de opdracht. Lukt dit niet en komen daar extra kosten en/of extra uren uit voort? Dan breng ik die kosten bij jou in rekening.
 4. Foto’s die buiten de opdracht liggen worden alleen gemaakt als de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en jij voldoende maatregelen treft om het maken van die foto’s mogelijk te maken.
 5. Ik garandeer nadrukkelijk niet dat alle door jou gewenste foto’s ook daadwerkelijk geleverd worden.
 6. Ik lever de beelden af in de door mij gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer huid- en oogbewerking, licht, kleur, contrast en uitsnede.
 7. De foto’s lever ik niet “origineel” (raw) aan, alleen bewerkt. Eventueel vind ook nabewerking plaats zoals genoemd in lid 6 van dit artikel plaatsvinden en bewerking om bestaande (storende) elementen te verwijderen, weg te werken of te verminderen zoals bijvoorbeeld in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Overige nabewerking kan alleen na overleg en brengt extra kosten met zich mee.
 8. Er bestaat geen recht op revisie.

Artikel 7. Locatie voor de shoot

 1. Voor alle fotografie op locatie geldt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Ik denk graag met jou mee en ik kan jou eventueel adviseren.
 2. Als het slecht weer (let op: miezer valt niet onder slecht weer) is en als jij in dat geval buiten geen foto’s wilt laten maken, kunnen we de foto’s maken in mijn studio of jij zoekt zelf een alternatief.
 3. Kun je geen alternatief vinden of wil jij geen studiofoto’s, dan kunnen we de fotoshoot eventueel in overleg verplaatsen.

Artikel 8. Cadeaubon

 1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubon of in de e-mail.
 2. De cadeaubon is een bepaalde periode geldig en na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt of ingewisseld.
 3. De cadeaubon of restwaarde ervan is nooit inwisselbaar voor geld.
 4. Op de cadeaubon is het herroepingsrecht niet van toepassing. Een cadeaubon kan niet geretourneerd worden.
 5. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor een volgende bestelling. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf dezelfde naam als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.
 6. Je mag de cadeaubon niet wijzigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins onrechtmatig aantasten.
 7. Iedere (poging tot) een niet toegestane handeling registreer ik en leidt ertoe dat de cadeaubon ongeldig wordt.
 8. Je mag de cadeaubon niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ik de cadeaubon heb uitgegeven.

Artikel 9. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro eninclusiefbtw voor consumenten en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
 2. Alle prijzen zijn in euro’s, zijnexclusiefbtw voor bedrijven en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
 3. Alle prijzen die ik hanteer op mijn website of die ik op een andere manier kenbaar maak, kan ik altijd wijzigen.
 4. De prijs wordt berekend volgens mijn gebruikelijke (uur)tarief. De prijs geldt voor de periode waarin ik de werkzaamheden verricht, tenzij we een afwijkend (uur)tarief afspraken.
 5. Als wij een totaalbedrag afspraken is dit altijd een richtprijs, tenzij wij uitdrukkelijk een vaste prijs afspraken.
 6. Ik mag tot 10% van de richtprijs afwijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt laat ik jou dat weten. Ik leg uit waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Je hebt dan het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Ik heb het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand zal ik jou de prijsaanpassingen meedelen. Handel jij als consument en ga jij niet akkoord met de prijsverhoging, dan mag je onze overeenkomst opzeggen.

Artikel 10. Verzendkosten, parkeervergunning & reiskosten

 1. Eventuele verzendkosten zijn voor jouw rekening, tenzij wij hierover schriftelijk iets anders afspraken.
 2. Jij zorgt voor een (tijdelijke) parkeervergunning als deze wordt vereist. Als sprake is van betaald parkeren, zorg jij dat de parkeerapp is geactiveerd. Dergelijke bijkomende kosten zijn altijd voor jou.
 3. Ik mag ook reistijd en reiskosten in rekening brengen. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer voeg ik de originele plaatsbewijzen bij. Jij gaat op voorhand akkoord met dergelijke bijkomende kosten.

Artikel 11. (Aan)betalingen & betalingstermijn

 1. Ik verlang minimaal 50% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst. Waarbij geldt dat de definitieve boeking volgt na de aanbetaling. De resterende factuur zend ik na de shoot en de factuur dient te worden voldaan voor het versturen van de eindresultaten.
 2. Mijn factuur betaal je binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betaaltermijn wordt vermeld.
 3. Betalingstermijnen beschouw ik als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als jij het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn voldoet, jij van rechtswege (automatisch) in verzuim en in gebreke bent, zonder dat ik aan jou een aanmaning hoef te sturen of jou in gebreke hoeft te stellen.
 4. Ik heb het recht om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, aanbetaling of om een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de opdracht.

Artikel 12. Gevolgen niet op tijd betalen

 1. Als je niet binnen de afgesproken termijn betaald en je bent in verzuim, dan breng ik direct de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en 8% per maand voor handelstransacties in rekening.
 2. Als jij in verzuim bent, ben je ook (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele vergoeding verschuldigd.
 3. Incassokosten bereken ik aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Als jij niet op tijd betaalt, mag ik mijn verplichtingen opschorten tot jij aan betalingsverplichting hebt voldaan.
 5. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance aan jouw kant zijn mijn vorderingen op jou direct opeisbaar.
 6. Als jij niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst, zul je nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 13. Opschortingsrecht & verrekening

 1. Tenzij jij handelt als consument, doe je afstand van het recht om nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.
 2. Jij doet afstand van het recht op verrekening

Artikel 14. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht.
 2. Gezien de aard van mijn werk behoud ik mij het recht voor om in het kader van efficiency en portfolio, langer of uitgebreider te bewaren.
 3. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben om anders te handelen.

Artikel 15. Levering

 1. Tenzij wij anders afspraken, zijn levertijden slechts geschatte levertijden.
 2. Digitale bestanden lever ik in goed overleg en op een door ons afgesproken wijze. Zij zijn vanaf het moment van verzending voor risico van jou.
 3. Als wij geen levertijd afspraken, wordt die in redelijkheid door mij vastgesteld.
 4. Levering geschiedt digitaal, tenzij wij anders afspraken.
 5. Digitale bestanden worden alleen in .jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.
 6. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan hoe ze door mij zijn aangeleverd.
 7. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, ben ik niet aansprakelijk voor die kwaliteit.

Artikel 16. Intellectueel eigendom en licentie

 1. Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteurs-, octrooi-, merk-, tekening- en modelrecht op alle afdrukken, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, modellen, maquettes, tenzij wij schriftelijk anders afspraken.
 2. Elke overeenkomst houdt de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot mijn Werken tenzij anders afgesproken.
 3. Jij krijgt van mij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring, waaronder ook social media kanalen begrepen. Gebruik je de foto’s voor een commercieel doel, dan mag dit alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van mij en na betaling van de overeengekomen vergoeding.
 4. Jij mag mijn Werken slechts onder naamsvermelding van Fotograveertjeopenbaar maken.
 5. Jij mag geen sub licenties verlenen aan derden. Ook niet om je eigen licentie over te dragen, tenzij wij anders afspraken.
 6. Jij mag de foto’s nadrukkelijk niet gebruiken of verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. Wil jij een foto inzenden bij een wedstrijd en/of publicatie door derden, dan heb je mijn schriftelijke toestemming nodig.
 8. Wil jij een foto bewerken, dan heb je mijn schriftelijke toestemming nodig.
 9. Jij dient mijn persoonlijkheidsrechten in acht te nemen, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet.
 10. Ik mag de Werken gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot mijn website, wedstrijden, blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders afgesproken.

  Artikel 17. Rechten van derden

  1. Als jij een Werk openbaar maakt, ben jij met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of rechthebbenden. Jij vrijwaart mij van alle aanspraken hierop en verder. Ik zal naar vermogen meewerken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

  Artikel 18. Mee- fotograferen

  1. Naast mij, huur jij voor de opdracht geen andere professionele fotografen in.
  2. Overige aanwezige personen mogen fotograferen, maar zonder mij daarbij te hinderen.
  3. Als jij een professionele videograaf inhuurt en het blijkt niet mogelijk om samen te werken vanaf het beste punt, dan geef jij aan of ik of de videograaf de momenten moet vastleggen vanaf het beste punt.
  4. Ik mag een derde persoon meenemen in de hoedanigheid van assistent of stagiair. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor jou.

  Artikel 19. Garantie

  1. Wij hebben een overeenkomst met dienstverlenend karakter. Dat betekent dat ik geen resultaatsverplichting heb, alleen een inspanningsverplichting Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming, met de eisen van goed vakmanschap uit. Dit doe ik in de stijl waarin ik gebruikelijk werk, vanuit mijn eigen inzicht en creativiteit. Ik span mij in voor het beste resultaat. Ik handel naar beste kunnen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot.

  Artikel 20. Informatieverstrekking door jou

  1. Jij stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, zoals een moodboard, de fotowensen en de locatie wensen op tijd en in gewenste vorm en op gewenste wijze aan mij beschikbaar.
  2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Als en voor zover jij dit verzoekt, retourneer ik de betreffende bescheiden.
  4. Als jij niet, niet op tijd of niet behoorlijk de door mij redelijkerwijs verlangde informatie uit lid 1 beschikbaar stelt en de uitvoering van de overeenkomst loopt hierdoor vertraging op, dan komen de extra kosten en extra uren voor jouw rekening.

  Artikel 21. Inbreuk op intellectueel eigendom

  1. Elk gebruik van Werk van mij dat niet is afgesproken, beschouw ik als een inbreuk op mijn intellectueel eigendomsrecht.
  2. Bij inbreuk waarschuw ik jou en vraag ik jou om de inbreuk te stoppen.
  3. Ik heb het recht om van jou een vergoeding te eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
  4. Daarnaast verbeur jij een bedrag ad 5% van de in lid 3 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
  5. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan mijn overige rechten, waaronder mijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 22. Klachten & ingebrekestelling

  1. Jij zult een door mij geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat jij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan stel ik het op prijs als jij mij zo snel mogelijk en schriftelijk op de hoogte stelt, in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of dienst. Je kunt dan een mail sturen naar info@fotograveertje.nl.
  3. Geef een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat ik adequaat kan reageren. Jouw klacht moet aantoonbaar betrekking hebben op onze overeenkomst.
  4. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat die mail mij ook daadwerkelijk (op tijd) bereikt en de bewijslast hiervoor ligt bij jou.
  5. Als jouw klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat ik gehouden wordt om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken.

  Artikel 23. Hoofdelijke aansprakelijkheid van jou

  1. Als ik een overeenkomst aanga met meerdere personen (bijvoorbeeld met je partner, met familie) is een ieder hoofdelijk aansprakelijk, voor de bedragen die op grond van onze overeenkomst aan mij verschuldigd zijn.

  Artikel 24. Aansprakelijkheid van mij

  1. Ik ben alleen aansprakelijk voor jouw schade voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Ik ben niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
  2. Als ik al aansprakelijk zou zijn voor schade, ben ik slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van onze overeenkomst. Die aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het(gedeelte van het) factuurbedrag, waarop die aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de website, op een flyer of in een catalogus zijn indicatief. Zij gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Artikel 25. Vervaltermijn schadevergoeding

  1. Elk recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid (in)direct voortvloeit. Ik sluit daarbij het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

  Artikel 26. Recht op ontbinding

  1. Jij hebt het recht de overeenkomst te ontbinden als ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van mijn verplichting. Tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van mijn verplichting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan ontbinding pas nadat ik in verzuim ben.
  3. Ik heb het recht de overeenkomst met jou te ontbinden, als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, of als ik kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven om te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet behoorlijk kunt nakomen.

  Artikel 27. Overmacht

  1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van mijn verplichting ten aanzien van jou, niet aan mij kan worden toegerekend in een van de wil van mij onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van mijn verplichtingen ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van mij kan worden verlangd.
  2. Onder overmacht versta ik bijvoorbeeld een noodtoestand zoals opstand, rellen, natuurrampen, wanprestaties en overmacht van andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, ziekte, epidemieën, pandemieën, een gebrek aan mijn camera en ik heb geen vervanging of vervanging kan redelijkerwijs niet van mij worden verwacht op die termijn, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en onderbrekingen van werk.
  3. Als er een overmacht situatie is waardoor ik mijn verplichting naar jou niet kan nakomen, wordt die verplichting opgeschort totdatiker weer aan kan voldoen.Als een overmacht situatie 90 dagen duurt, mogen wij de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  4. Ik ben jou bij overmacht geen vergoeding verschuldigd, ook niet als ik door die toestand voordeel geniet.

  Artikel 28. Wijziging van de overeenkomst

  1. Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen wij samen en in onderling overleg de overeenkomst aan.

  Artikel 29. Wijziging algemene voorwaarden

  1. Ik mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kan ik altijd doorvoeren.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken.
  4. Handel jij als consument, dan mag je bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst opzeggen.

  Artikel 30. Overgang van rechten

  1. Rechten uit onze overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder mijn voorafgaande schriftelijke instemming.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

  Artikel 31. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Artikel 32. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen zullen wij eerst in onderling overleg proberen op te lossen.
  3. Lukt het niet om het geschil eventueel op te lossen, dan is de Nederlandse rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Amsterdam bevoegd kennis te nemen van ons geschil, tenzij de wet anders voorschrijft.

  Versie 1.2 09 mei 2022